Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea Kareo-Retail SRL. În principiu, este posibilă utilizarea site-ului web al Kareo-Retail SRL fără a furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabile Kareo-Retail SRL. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate, compania noastră dorește să informeze publicul cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile la care au dreptul prin intermediul acestei politici de confidențialitate.

În calitate de operator, Kareo-Retail SRL a  implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în general, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, cum ar fi prin telefon.

1. Definiții

Politica de confidențialitate a Kareo-Retail SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate este menită să fie ușor de citit și de înțeles, atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

Utilizăm următorii termeni în această politică de confidențialitate, printre altele:

 • a) date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • b) persoana vizată

Persoana vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operator.

 • c) Prelucrarea

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea: restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea viitoare a acestora.

 • e) Crearea de profiluri

Crearea de profiluri este orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea unor astfel de date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau circulația acelei persoane fizice.

 • f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • g) Operator sau controlor

Operatorul sau controlorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau prin dreptul statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre.

 • h) Persoane împuternicite de operator

Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.

 • (i) Destinatari

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căruia îi sunt divulgate date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat specific de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern nu sunt considerate destinatari.

 • j) Terțe părți

O terță parte înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau organismul, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

 • k) Consimțământ

Consimțământ înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni fără echivoc, prin care persoana vizată indică faptul că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de natură privind protecția datelor, este:

Kareo-Retail SRL
Dudesti - Pantelimon 42
Cod postal 033094 Bucharest /Romania

Telefon: +40 (21) 5557870
Email: hello@kareo-retail.ro
Website: www.kareo-retail.ro

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Director General Razvan Petrache

Kareo-Retail SRL
Dudesti - Pantelimon 42
Cod postal 033094 Bucharest /Romania

Telefon: +40 (21) 5557870
Email: hello@kareo-retail.ro
Website: www.kareo-retail.ro

Orice persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment pentru orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

4. Cookie-urile

Site-ul Kareo-Retail SRL utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere care pot fi utilizate pentru a atribui site-uri web și servere browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, Kareo-Retail SRL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără utilizarea cookie-urilor. 

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în interesul utilizatorului. După cum sa menționat mai sus, cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să reintroducă datele de conectare de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este făcut de site-ul web și de cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării cookie-urilor. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi pe deplin utilizabile.

5. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul Kareo-Retail SRL colectează o  serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul este accesat de o persoană vizată sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi înregistrate următoarele: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul web de pe care un sistem de acces ajunge la site-ul nostru web (așa-numitele referenți), (4) sub-site-urile web care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării site-ului web,  (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Kareo-Retail SRL nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) a asigura funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim sunt, prin urmare, evaluate  de Kareo-Retail SRL, pe de  o parte statistic și, pe de altă parte, cu scopul de a spori protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Abonarea la newsletter-ul nostru

Pe site-ul Kareo-Retail SRL, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Ce date cu caracter personal sunt transmise operatorului la abonarea la buletinul informativ este determinată de masca de introducere utilizată în acest scop.

Kareo-Retail SRL își informează clienții și partenerii de afaceri despre ofertele companiei la intervale regulate prin intermediul unui buletin informativ. În principiu, buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail valabilă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru a primi buletinul informativ. Din motive legale, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă de o persoană vizată pentru prima dată pentru expedierea buletinului informativ utilizând procedura dublă de înscriere. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail a autorizat primirea buletinului informativ în calitate de persoană vizată.

La abonarea la buletinul informativ, stocăm și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la un moment ulterior și, prin urmare, servește la asigurarea protecției juridice a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate ca parte a unui abonament la buletinul informativ vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea în acest sens, cum ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de buletine informative sau al modificărilor condițiilor tehnice. Datele cu caracter personal colectate ca parte a serviciului de newsletter nu vor fi transmise terților. Abonarea la newsletter-ul nostru poate fi anulată de persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni l-a dat în scopul trimiterii buletinului informativ poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, un link corespunzător poate fi găsit în fiecare buletin informativ. În plus, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul web al operatorului sau să informați operatorul despre acest lucru într-un alt mod.

7. Urmărirea buletinelor informative

Buletinele informative ale Kareo-Retail SRL conțin așa-numiții pixeli de urmărire. Un semnalizator web este un grafic miniatural care este încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea fișierului jurnal și analiza fișierului jurnal. Ca urmare, se poate efectua o evaluare statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Kareo-Retail SRL poate identifica dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată și ce link-uri din e-mail au fost accesate de persoana vizată.

Astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținuți în buletinele informative vor fi stocate și evaluate de către operator pentru a optimiza expedierea buletinului informativ și pentru a adapta și mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate au dreptul în orice moment să revoce declarația separată de consimțământ dată în acest sens prin procedura dublă opt-in. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operator. Dacă vă dezabonați de la primirea buletinului informativ, Kareo-Retail SRL îl va interpreta automat ca o revocare.

8. Cum să ne contactați prin intermediul site-ului web

Datorită reglementărilor legale, site-ul web al Kareo-Retail SRL conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată vor fi stocate automat. Astfel de date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de o persoană vizată operatorului vor fi stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților.

9. Funcția de comentarii în blogul de pe site

Kareo-Retail SRL oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale la postările individuale de blog pe un blog situat pe site-ul web al operatorului. Un blog este un portal pe un site web, de obicei vizibil public, în care una sau mai multe persoane, numite bloggeri sau bloggeri web, pot posta articole sau pot scrie gânduri în așa-numitele postări pe blog. Postările de pe blog pot fi de obicei comentate de terți.

Dacă o persoană vizată lasă un comentariu pe blogul publicat pe acest site web, informațiile despre ora comentariului și numele de utilizator (pseudonim) ales de persoana vizată vor fi stocate și publicate în plus față de comentariile lăsate de persoana vizată. În plus, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) al persoanei vizate este, de asemenea, înregistrată. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate și în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postează conținut ilegal prin efectuarea unui comentariu. Prin urmare, stocarea acestor date cu caracter personal se efectuează în propriul interes al operatorului de date, astfel încât acesta din urmă să se poată disculpa în cazul unei încălcări a legii. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise terților, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare este cerută de lege sau servește apărării legale a operatorului.

10. Abonarea la comentarii în blogul de pe site

Comentariile făcute pe blogul Kareo-Retail SRL pot fi, în general, abonate de către terți. În special, este posibil ca un comentator să se aboneze la comentariile la o anumită postare pe blog care urmează comentariului lor.

Dacă o persoană vizată alege opțiunea de a se abona la comentarii, operatorul va trimite un e-mail automat de confirmare pentru a verifica, în procedura dublă de înscriere, dacă proprietarul adresei de e-mail furnizate a optat într-adevăr pentru această opțiune. Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi reziliată în orice moment.

11. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Controlorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară atingerii scopului stocării sau în măsura în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau de un alt legiuitor în legile sau reglementările la care este supus controlorul.

Dacă scopul stocării încetează să se aplice sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale.

12. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul și regulamentul european, de a obține confirmarea de la operator dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de confirmare, el sau ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • b) Dreptul de acces

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european de directive și regulamente, de a obține informații de la operator în orice moment, gratuit, despre datele personale stocate despre el sau ea și o copie a acestor informații. În plus, legiuitorul european a acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
 • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă
 • existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc sau la restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
 • existența unui drept de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 • dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile privind originea datelor
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilarea, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

În plus, persoana vizată are dreptul să știe dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile adecvate în legătură cu transferul.

Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de acces, el sau ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • c) Dreptul la rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european pentru directive și regulamente, de a solicita rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare, ținând seama de scopurile prelucrării.

Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de rectificare, el sau ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • d) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, cu condiția să se aplice unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre care se aplică operatorului.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 alin. 1 GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Kareo-Retail SRL, acesta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul Kareo-Retail SRL va aranja ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către Kareo-Retail SRL și compania noastră, în calitate de operator, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17 (1) GDPR, Kareo-Retail SRL  va lua măsurile adecvate, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a informa alți operatori de date care au publicat datele cu caracter personal publicate. să informeze că persoana vizată a solicitat de la astfel de alți operatori de date ștergerea tuturor linkurilor către astfel de date cu caracter personal sau a copiilor sau reproducerilor acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul Kareo-Retail SRL va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține de la operator restricționarea prelucrării dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 (1) GDPR și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului depășesc cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Kareo-Retail SRL, acesta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul Kareo-Retail SRL va aranja restricționarea prelucrării.

 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care o privesc, care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date altui operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și ca prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automate,  cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta  în orice moment un angajat al Kareo-Retail SRL.

 • g) Dreptul la opoziție

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc care se efectuează în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții.

În cazul unei obiecții, Kareo-Retail SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă Kareo-Retail SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct față de  Kareo-Retail SRL, Kareo-Retail SRL nu va mai prelucra  datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal  care o privesc efectuate de Kareo-Retail SRL în scopuri de  cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al Kareo-Retail SRL sau un alt angajat. Fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, persoana vizată este, de asemenea, liberă să își exercite dreptul la opoziție în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale prin intermediul unor proceduri automate care utilizează specificații tehnice.

 • h) Procesul decizional automatizat de la caz la caz, inclusiv crearea de profiluri

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul și regulamentul european, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată. persoana și operatorul sau (2) este permisă de dreptul Uniunii sau de dreptul intern la care este supus operatorul și că legislația conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) este efectuată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) este luată cu consimțământul expres al  persoanei vizate, Kareo-Retail SRL va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate,  inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea Operatorului, de a-și exprima propriul punct de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile în legătură cu luarea automată a deciziilor, el / ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • i) Dreptul de retragere a consimțământului în conformitate cu legislația privind protecția datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

13. Protecția datelor pentru aplicații și în procesul de depunere a cererilor

Controlorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul gestionării procesului de aplicare. Prelucrarea poate fi efectuată și pe cale electronică. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant transmite operatorului documentele relevante ale cererii prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă cu respectarea prevederilor legale. În cazul în care operatorul nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele de candidatură vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu alte interese legitime ale operatorului. Alte interese legitime în acest sens sunt, de exemplu, sarcina probei în procedurile în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

14. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Controlorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site web. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a ajuns pe un site web (așa-numitul referrer), ce subpagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o subpagină. Analiza web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe Internet.

Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Operatorul utilizează adăugarea "_gat._anonymizeIp" pentru analiza web prin Google Analytics. Prin intermediul acestui act adițional, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este scurtată și anonimizată de Google dacă site-ul nostru web este accesat dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte online pentru noi care arată activitățile de pe site-ul nostru web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este solicitat automat de componenta Google Analytics respectivă să transmită date către Google în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește cunoștințe despre datele cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a permite decontarea comisioanelor.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora accesului, locul din care a provenit accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procesul tehnic unor terțe părți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum este deja descris mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie care a fost deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics referitoare la utilizarea acestui site web, precum și prelucrarea acestor date de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un add-on de browser utilizând linkul https://tools.google.ro/dlpage/gaoptout. Acest add-on de browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele pe site-uri web către Google Analytics. Instalarea add-on-ului de browser va fi considerată de Google ca o obiecție. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, persoana vizată trebuie să reinstaleze add-on-ul browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă add-on-ul browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de o altă persoană aflată sub controlul său, este posibilă reinstalarea sau reactivarea add-on-ului browserului.

Pentru mai multe informații și politica de confidențialitate aplicabilă Google, accesați https://www.google.ro/intl/de/policies/privacy/ și http://www.google.ro/analytics/terms/de.html. Google Analytics https://www.google.ro/intl/de_de/analytics/ este explicat mai detaliat la acest link.

15. Reglementări privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Matomo

Persoana responsabilă de prelucrare a integrat componenta Matomo pe acest site web. Matomo este un instrument software de analiză web open source. Analiza web este colectarea, colectarea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un instrument de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care persoana vizată a ajuns pe un site web (așa-numitul referrer), ce subpagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analiza web este utilizată în primul rând pentru a optimiza un site web și pentru a analiza raportul cost-beneficiu al reclamei pe internet.

Software-ul este operat pe serverul persoanei responsabile de prelucrare; fișierele jurnal sensibile la protecția datelor sunt stocate exclusiv pe acest server.

Scopul componentei Matomo este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Persoana responsabilă de prelucrare folosește datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea acestui site web în vederea întocmirii de rapoarte online care arată activitățile de pe site-urile noastre web.

Matomo setează un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Setarea cookie-ului ne permite să analizăm modul de utilizare a site-ului nostru web. De fiecare dată când una dintre paginile individuale de pe acest site web este accesată, browserul de internet de pe sistemul tehnologic al informației persoanei vizate este solicitat automat de către componenta Matomo să transmită date către serverul nostru în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, obținem cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care ne servește, printre altele, să înțelegem originea vizitatorilor și a clicurilor.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care s-a făcut accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana în cauză, sunt transmise serverului nostru. Aceste date personale sunt stocate de noi. Nu transmitem aceste date personale către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, așa cum a fost deja descris mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser-ul de internet utilizat și, astfel, să se opună permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Matomo să seteze un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Matomo poate fi șters în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

Persoana vizată are, de asemenea, opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de Matomo referitoare la utilizarea acestui site web. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să seteze „Nu urmări” în browserul său.

Cu toate acestea, prin setarea cookie-ului de renunțare, este posibil ca site-ul web al operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabil pentru persoana vizată.

Mai multe informații și reglementările aplicabile Matomo privind protecția datelor pot fi găsite AICI.

16. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 I lit. a GDPR servește drept bază legală pentru compania noastră pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, în cazul operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe art. 6 I (b) GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, detaliile asigurării de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe art. 6 I lit. f GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară în scopul unui interes legitim urmărit de compania noastră sau de o terță parte, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu prevaleze. Ni se permite să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare în special pentru că au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, Curtea a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul (47) teza 2 GDPR).

17. Interesele legitime în prelucrarea urmărită de Operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f GDPR, interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitățile comerciale în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

18. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare respectivă. După expirarea perioadei, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, cu condiția să nu mai fie necesare pentru executarea contractului sau inițierea contractului.

19. Cerințe legale sau contractuale pentru furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Posibile consecințe ale nefurnizării

Dorim să vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din reglementările contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Pentru a încheia un contract, uneori poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care compania noastră încheie un contract cu acesta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana vizată de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau prin contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

20. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau profilarea.

Această politică de confidențialitate a fost elaborată conform REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).